Din lokale cykelforhandler / cykelsmed i Hundested.

Vi har 10 gode cykler, som efter hver tur bliver tjekket på vores værksted. Det er din garanti for at det ikke bliver cyklen, som giver dig ærgrelser i ferien.

Cyklerne er af mærket Raleigh Classic med 3 indvendige gear, kraftige hjul og bagagebærer - en robust og letkørende cykel. Den perfekte cykel til det danske terræn.

Levering og tilbagelevering:

Det lejede leveres til lejer i generelt god stand og uden synlige fejl.

Enhver klage over det lejede skal fremføres over for udlejer umiddelbart efter udleveringen.

Ved aftalens ophør er lejer forpligtet til for egen regning og risiko at tilbagelevere det lejede i samme stand til udlejer.

Lejer hæfter for enhver skade eller forringelse, som sker på det lejede i lejeperioden, og skal på anfordring dække udlejers tab. Erstatning kan højst blive på 3.000 kr. (hvis cyklen ikke returneres).

Forsikring:

Udlejer har ikke forsikret det lejede og dermed er kun lejers egen forsikring gældende. Det lejede er udlejet på eget ansvar. I tilfælde af person- eller tingskade kan der ikke rettes noget krav mod udlejer.

 

*****************************************************************************************************************************

Priser:

 

Cykel: DKK 85.pr. dag / DKK 400 pr. uge

 

Cykelkurv: DKK 10 pr. dag / DKK 50 pr. uge

 

Barnestol: DKK 40 pr. dag / DKK 250 pr. uge

 

Depositum: DKK 250 pr. cykel.

We have 10 good bikes that after each trip will be checked in our workshop. It is your guarantee that it will not be the bike that gives you the bother of the holiday.

The bikes are brand Raleigh Classic with 3 internal gears, strong wheels and luggage rack - a robust and smooth running bike. The perfect bike for the Danish terrain.

Delivery and return:

The rented to be delivered to the renter in good overall condition and without visible defects.

Any complaint about the premises has to be carried over to the landlord immediately after delivery.

Upon termination, the tenant shall, at his own risk and expense, return the premises in the same condition to the landlord.

The tenant is liable for any damage or deterioration that occurs on the premises during the rental period and shall on demand cover the landlord's losses. Compensation can maximum be 3,000 kr. (If the bike is not returned).

Insurance:

The landlord has not insured the premises and thus it is only the tenant's own insurance in force. The rented is rented at your own risk. In the event of injury or damage no claim cannot be directed against the landlord.

 

 

****************************************************************************************************************************

Prices:

 

Bicycle: EUR 11,5 per day / EUR 53,8 per week

 

Bicycle basket: EUR 1,4 per day / EUR 6,7 per week

 

Chair: EUR 5,4 per day / EUR 33,5 per week

 

Deposit: EUR 33,5 per bike.

 

Wir haben 10 gute Fahrräder, die nach jeder Fahrt in unserer Werkstatt überprüft werden. Es ist die Garantie, dass es nicht das Motorrad, das Sie die Mühe machen, den Urlaub gibt.

Die Fahrräder sind Marke Raleigh Classic mit drei Innenräder, starke Räder und Gepäckträger - eine robuste und reibungslosen Ablauf Fahrrad. Das perfekte Bike für den dänischen Gelände

Lieferung und Rückgabe:

Die gemietete in gutem Allgemeinzustand dem Mieter angeliefert und ohne Artefakte.

Jede Beschwerde über die Räumlichkeiten werden an den Vermieter übertragen unmittelbar nach der Entbindung.

Nach der Kündigung hat der Mieter auf eigene Kosten und Gefahr die Räumlichkeiten im gleichen Zustand zurück an den Vermieter.

Der Mieter haftet für alle Schäden oder Beeinträchtigungen, die während der Mietzeit auf dem Gelände stattfindet und bei Bedarf wird der Vermieter Verluste zu decken. Eine Entschädigung kann maximal 3.000 kr sein. (Wenn das Fahrrad nicht zurückgegeben wird).

Versicherung:

Der Vermieter hat nicht die Räumlichkeiten versichert und somit ist nur die eigene Versicherung des Mieters in Kraft. Das vermietet wird auf eigene Gefahr vermietet. Im Falle von Verletzungen oder Schäden kann kein Anspruch gegen den Vermieter sein.

Preise:

 

Fahrrad:.EUR 11,5 pro.Tag / EUR 53,8 Pro. Woche

 

Fahrradkorb: EUR 1,4 Pro.Tag / EUR 6,7 Pro. Woche

 

Vorsitz:.EUR 5,4 Pro.Tag / EUR 33,5 pro. Woche

 

Kaution:. EUR 33,5 Pro. Fahrrad

Ditlev Cykler - Nørregade 25c - 3390 Hundested - Tlf.: 55 34 55 02 - info@ditlevcykler.dk

© 2016 ditlevcykler.dk - All rights reserved Ditlev Cykler